Hölläys®-kortit

Konkreettiset Hölläys®-kortit auttavat sinua palautumaan. Tarjolla on työkalupakkiisi reilusti yli 60 toimivaa palautumisen keinoa sekä välineitä jo tiedossasi olevien keinojen käyttöön ottamiseksi. Hölläys®-kortit auttavat sinua pysähtymään, tutkimaan omaan jaksamiseesi vaikuttavia tekijöitä sekä löytämään hyvinvointiasi tukevia ratkaisuja tästä eteenpäin. 

Hölläys®-korttien rauhoittava ja pysähdyttävän kaunis kuvitus liittyy Pohjolan ainutlaatuiseen, maadoittavaan ja voimaannuttavaan luontoon.

Voit hankkia Hölläys®-kortit itsellesi SEURAAVA SIIRRON VERKKOKAUPASTAHinta tälle konkreettiselle ja käsin kosketeltavalle tuotteelle on 49e (sis. alv. 24%) + postikulut. 

Hölläys®-korttipakka sisältää:

  • yhteensä 69 kpl A6-kokoisia kortteja
  • korttikotelon
Korttipakan lisäksi käytössäsi on Hölläys.fi -sivuston verkkomateriaalit!

Hölläys®-palautumiskortit on jaoteltu käytettävyyden ja selkeyden vuoksi teemoittain seuraavasti:

Kehomme ja mielemme toimivat lähtökohtaisesti yhdessä, tiiviissä vuorovaikutuksessa. Levollisessa ja turvallisessa olosuhteessa mielemme on lähtökohtaisesti helppo tulkita kehomme signaaleja oikein ja tarkoituksenmukaisella tavalla – ja myös toisin päin. Kehomme vireystaso pysyy sopivana mielemme ollessa levollinen. Kehomme reagoi todellisiin ja oletettuihin uhkiin edelleen samoin kuin varhaisilla esi-isillämme aikanaan: taistele, pakene tai jähmety -reaktiolla. Kriisitilanteissakin kehomme ja mielemme toimivat siis edelleen yhdessä. Yhteistoiminta auttaa lähtökohtaisesti selviämään kriisistä tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Kehomme virittyminen hälytystilaan voi jäädä päälle esim. pitkittyneen stressin yhteydessä. Siitä palautuminen, eli kehollisen vireystasomme laskeminen sopivalle tasolle voi vaatia tietoisia rauhoittumisen keinoja ja palautumisen työkaluja. Monet palautumisen keinot vahvistavat kehomme ja mielemme yhteistoimintaa. Avainasemassa ovat tilanteen tiedostaminen, sekä palauttavien keinojen säännöllinen harjoittaminen ja käyttäminen. 

Omien ajatustemme ja tunteidemme tunnistaminen on keskeistä omiin tarpeisiimme vastaamiseksi. Tunnistamalla kehomme viestejä tulemme tietoisiksi tunteistamme ja niiden takana olevista tarpeistamme. Lisäksi, kun havaitsemme omia haitallisia ajatusmallejamme, rajoittavia uskomuksiamme ja virheellisiä tulkintojamme, voimme harjoitella toisin toimimista ja lisätä hyvinvointiamme. 

Hyvän ja toimivan tiedostaminen ja vahvistaminen sekä  myönteiseen tulevaisuusvisioon suuntaaminen toimivat vastalääkkeenä voimavarojamme kuluttavalle mielenmaisemalle. Tällä myönteisyydellä ei tarkoiteta ikäviltä tuntuvien tunteiden kieltämistä, vaan todellisten tunteiden myöntämistä ja hyväksymistä osaksi elämää. Elämäämme kuuluu niin valoa kuin varjojakin. 

Tunteemme kertovat tarpeistamme. Siksi onkin tärkeää tunnistaa ne ja pyrkiä riittävän hyvin vastaamaan niihin. Elämään kuuluvien, raskaalta tuntuvien tunteiden kanssa on hyödyllistä hallita erilaisia tunteiden säätelyn keinoja. Niiden tarkoituksena ei ole poistaa kivuliaita tunteitamme, vaan antaa meille tilaa olla ja elää, hyväksyä tunteemme ja tunnistaa tarpeitamme. Onnen ja ilon tunteemme sekä innostuneisuutemme ovat myös tärkeänä tukena palautumisessamme.

Raskaan tilanteen ja tunnekokemuksen yhteydessä voimme saada palautumiseemme apua myös ns. kahden raiteen mallista. Tällä tarkoitetaan sitä, että voimme tarpeen- ja tarkoituksenmukaisesti siirtyä mielessämme raskaan tunnekuormituksen täyteiseltä raiteelta arkielämän raiteelle. Näin voimme jatkaa elämäämme ja arkeamme, mennä ns. ”eteenpäin” jäämättä liiaksi kiinni raskaaseen kokemukseemme. Välillä on kuitenkin tärkeää palata takaisin raskaiden tunteiden raiteelle työstämään siihen liittyviä kysymyksiä, niin tunteitamme kuin tarpeitammekin. Em. mallissa siis vaihdellaan kahden elämään kuuluvan raiteen välillä – mahdollistaen niin tunnekokemusten työstäminen kuin elämän jatkuminenkin. Vaihtelu raiteiden välillä voi olla ajallisesti nopeaa tai hitaampaa, harvemmin tai useammin toistuvaa – tarpeenmukaisesti. 

Kaikki edellä mainittu liittyy läheisesti elämämme voimavaroihin, niin niiden kulumiseen kuin palautumiseemmekin. 

Meillä ihmisillä on ammoisista ajoista lähtien ollut sisäsyntyinen tarve kuulua laumaan, omaan joukkoomme. Tämä on ollut aikanaan hengissä säilymisen ehdoton edellytys. On yksilöllistä, miten paljon ja kuinka läheisesti tarvitsemme yhteyttä ja kontaktia toisiin ihmisiin.

Voimme vahvistaa yhteyttämme toisiin ihmisiin lukuisin, psykologista turvallisuutta tukevin  vuorovaikutuksen keinoin. Vahvistamalla yhteyttä itseemme, toisiimme ja huomioimalla ympäröivän luontomme vahvistamme luontoyhteyttämme. Esim. myötätuntotaidon vahvistaminen kehittää myötätuntoa niin itseämme, toisia ihmisiä kuin ympäröivää luontoakin kohtaan. Luontoyhteyden myötä kokemus ja ymmärrys ihmisestä osana luontoa vahvistuu. 

Hölläys®-kortit sisältävät yli 60 eri keinoa huolehtia omasta palautumisesta ja jaksamisesta.

Hölläys®-korttipakkaan liittyvät verkkomateriaalit löydät sivuston LISÄMATERIAALITkohdasta.

Hölläys®-palautumiskorttien taustateoriat:

Kognitiivisen teorian keskeisenä huomion kohteena ovat ajatustemme, tunteidemme, kehollisten tuntemustemme sekä toimintamme väliset yhteydet. Sillä, miten olemme elämämme aikana oppineet huomioimaan ja suodattamaan havaitsemaamme informaatiota (esim. toisen ihmisen reaktiot) ja millaisia merkityksiä annamme havainnoillemme, on vaikutusta päivittäisiin valintoihimme ja toimintaamme. Lapsuudestamme lähtien rakentamamme omat mielensisäiset uskomuksemme ohjaavat em. havaintokehiämme. Elämämme edetessä nämä uskomuksemme siis vahvistuvat – olivatpa ne objektiivisesti arvioiden totta tai eivät. 

Tiedostamalla havaintojamme, tulkintojamme ja reaktioitamme sekä muuttamalla tietoisesti toimintaamme voimme saada aikaiseksi myönteistä muutosta jaksamisessamme. Omien tunteidemme tunnistaminen, nimeäminen ja hyväksyminen auttavat meitä tunnistamaan myös tarpeitamme ja siten tekemään valintoja ja toimimaan hyvinvointiamme tukevalla tavalla.

Ratkaisukeskeisyydessä painottuvat nykyisen hyvän ja toimivan huomioiminen ja vahvistaminen, tavoitteellisuus sekä myönteinen tulevaisuusvisio (toiveet, haaveet, unelmat). Ratkaisukeskeisen teorian näkökulmat tarjoavat elämäämme oivaltavaa näkökulmanottokykyä sekä myötätuntoista suhtautumista itseämme ja muita kohtaan. Lisäksi vahvistamme läsnäolon taitojamme ja voimavarojamme. 

Ongelmalähtöisyyden sijaan näkökulma on ratkaisukeskeisyydessä siis mahdollisuuksien näkemisessä: huomioimme unelmamme, toiveemme ja voimavaramme, asetamme omien arvojemme mukaiset, konkreettiset tavoitteet sekä määritämme keinot niiden saavuttamiseksi sopivan kokoisin askelin. 

Itseohjautuvuusteorian myötä Hölläys®-kortteihin on tuotu elementtejä, jotka tukevat autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden sekä myönteisen vaikuttamisen kokemustamme. 

Polyvagaaliteoria tuo näkökulmaksi perustavaa laatua olevan tarpeemme kokea turvaa ja yhteyttä toisiin ihmisiin ja luontoon, sekä kehomme ja mielemme tiedostetun ja tiedostumattoman toiminnan, jotta turvan, selviytymisen ja yhteyden tarpeemme täyttyisivät.